منسوب به صنیع همایون

نقاشی مظفرالدین شاه
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 50cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال