منسوب به طاهر

انگشتر حکاکی شده
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1616
موقعیت امضا:
درون رکاب
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'550 میلیون ریال