منسوب به علی خان صبا

نقاشی روی پارچه
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 55cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'500 میلیون ریال
نقاشی 5 لت
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 16cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'500 میلیون ریال