منسوب به یاقوت مستعصمی

خوشنویسی
تاریخ ساخت:
709
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 40cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
200 میلیون ریال