مهدی علمداری

قلمزنی- جنگ نادر شاه افشار
خالق اثر:
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال
قلمزنی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
Contemporary
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 65cm × Length: 80cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال