مکتب اسماعیل جلایر

نقاشی شیخ اجل
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
450 میلیون ریال
نقاشی- درویش
تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 53 cm × Length: 78 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال