مکتب محمد هاشم شیرازی

ترازوی قاجاریه
تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 25cm × Length: 35cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال