مکتب میرزا بابا

مینیاتور لاکی- مجلس فتحعلی شاه
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
Width: 25cm × Length: 35cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال
مینیاتور لاکی
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
Width: 25cm × Length: 36cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
300 میلیون ریال