میرزا غلامرضا اصفهانی

سیاه مشق خوشنویسی
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 22cm × Length: 30cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
700 میلیون ریال