ناصر اویسی

نقاشی رنگ روغن روی بوم- بیداری
خالق اثر:
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 80cm × Length: 100cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
400 میلیون ریال