نصراله افجه ای

خوشنویسی- جام جم
خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1990
ابعاد:
Width: 60cm × Length: 76cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال