کارگاه میرزا آقا امامی

در چوبی
ابعاد:
Width: 155cm × Length: 222cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
25 میلیون ریال
در چوبی
تاریخ ساخت:
Pahlavi Dynasty
ابعاد:
تخمین قیمت:
3'000 میلیون ریال